Echokardiograficzna próba dobutaminowa – jest powszechnie uznaną, zasadniczo bezpieczną, nieinwazyjną metodą obrazową, polegającą na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zwiększającym się obciążeniu lekiem – dobutaminą. Dobutamina jest lekiem, aminą presyjną, która przyśpiesza pracę serca i podwyższa ciśnienie tętnicze krwi.

 

CEL BADANIA:

Próba dobutaminowa ma na celu kontrolowaną prowokację ewentualnego niedokrwienia mięśnia sercowego mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej oraz ocenę obszaru niedokrwienia. Pozwala na ocenę ryzyka występowania istotnych zmian w naczyniach wieńcowych oraz określenie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia).
Echokardiografia dobutaminowa u chorych po zawale serca posiada wysoką wartość w ocenie żywotności określonego obszaru mięśnia serca oraz prognozowaniu powrotu funkcji skurczowej lewej komory po ewentualnej rewaskularyzacji.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:
• Podejrzenie choroby wieńcowej.
• Nieprawidłowe spoczynkowe EKG uniemożliwiające ocenę niedokrwienia (WPW, LBBB, kardiostymulacja komory).
• Wątpliwie ujemny lub dodatni wynik próby wysiłkowej EKG niezgodny z obrazem klinicznym.
• Kwalifikacja do rozległych operacji niekardiochirurgicznych celem oceny ryzyka powikłań sercowo – naczyniowych u chory wysokiego ryzyka.
• Ocena istotności czynnościowej granicznych zmian w koronarografii.
• Ocena żywotności uszkodzonego obszaru przed ewentualną angioplastyką (PCI) lub przęsłowaniem naczyń wieńcowych (CABG).

 

PRZEBIEG BADANIA:

Echokardiografia dobutaminowa polega na śledzeniu pracy serca za pomocą echokardiografii (GE Vivid S60) z ciągłym monitorowaniem z użyciem zapisu EKG, saturacji oraz okresową kontrolą ciśnienia tętniczego.
Przed badaniem pacjentowi zakładane jest wkłucie dożylne, przez które podaje się dobutaminę w dawkach wzrastających. Dobutamina wywołuje w organizmie stan podobny do wysiłku fizycznego.
Czas trwania badania to około 30-45 min. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa procedury ośrodek wyposażony jest w defibrylator.

 

SKIEROWANIE:

Przed badaniem pacjent powinien dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną: wypisy ze szpitali, wyniki badań, przyjmowane leki dla ostatecznej oceny przez kardiologa wykonującego badanie.

Badanie zawsze wykonywane jest po kwalifikacji i na podstawie skierowania przez prowadzącego kardiologa lub kardiologów z Centrum Medycznego ZDROWA.